ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിരോധനം നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ.

നാളെ മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനു നാളെമുതൽ വിട. പതിനൊന്ന് ഇനം പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണ് നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. പ്ലാസ്...

2020 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ: നിയമം ലംഘിച്ചാൽ പിഴ ഈടാക്കും.

2020 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിരോധിക്കുന്നതോടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം സംസ്ഥാനത്ത് ചെറിയളവിലെങ്കിലും കുറയും, ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. ...